Ministerieel besluit van 26 maart 2021

Onlangs verscheen het ministerieel besluit van 26 maart 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Telewerkaangifte

Op de website van de sociale zekerheid zijn inmiddels de nadere details over deze aangifte gepubliceerd. U vindt deze via onderstaande link.

Noteer dat wat betreft het “aantal werknemers“ die werkzaam zijn binnen de onderneming volgende categorieën moeten opgenomen worden in deze aangifte:

  • het totale aantal werknemers die de onderneming in dienst heeft (= gebonden door een arbeidsovereenkomst, leerovereenkomst, statuut,…). Voor flexi-werknemers wordt gekeken naar de lopende raamovereenkomsten. Langdurig zieken en personen in tijdskrediet worden ook meegeteld, evenals medewerkers met een ambulante functie (vb koeriers, inspecteurs,…).
  • Maakt de onderneming op een structurele basis gebruik van uitzendkrachten of werkt er structureel personeel van een andere werkgever in uw vestigingseenheid (bijvoorbeeld onderaannemers, gedetacheerden, bewakingspersoneel,…), dan voegt u het aantal, dat op vermelde data bij u actief is, toe aan het totaal.
  • Dit geldt ook indien er in uw onderneming personen op zelfstandige basis structureel aan het werk zijn (consultants, vennoten, …). Het gaat dus niet om punctuele aanwezigheden, zoals voor herstellingen, schoonmaak, onderhoud,…

Alle info op: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/coronavirus/index.htm

Recht op crisis-overbruggingsrecht

In ministerieel besluit COVID-19, gepubliceerd op 25 maart, wordt bepaald dat zogenaamde niet-essentiële winkels niet sluiten, maar op afspraak open blijven. Dit heeft gevolgen voor de federale steun aan zelfstandigen: wie moet sluiten, krijgt het dubbele crisis-overbruggingsrecht, wie op afspraak open kan blijven en een omzetverlies van ten minste 40% heeft, krijgt het enkele overbruggingsrecht (tweede pijler). Als het echter onmogelijk blijkt om op afspraak te openen, kunnen de zaken sluiten en gebruik maken van het dubbele crisis-overbruggingsrecht.

Meer infohttps://clarinval.belgium.be/nl/naar-aanleiding-van-de-update-van-het-ministerieel-besluit-covid-19-verstrekt-de-federale-regering

FOD Financiën: verlenging en nieuwe ondersteuningsmaatregelen

Deze verlengde en nieuwe maatregelen zullen binnenkort in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd en zullen in afwachting daarvan reeds worden toegepast.

Maatregelen die uitgebreid of verlengd worden

1. VRIJSTELLING CORONAPREMIES NOG TOT EIND 2021

De fiscale vrijstelling van de vergoedingen die naar aanleiding van de Covid-19-pandemie door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten zijn toegekend, wordt verder verlengd tot 31 december 2021.

2. DE VRIJSTELLING VOOR OVERUREN

De fiscale vrijstelling voor bezoldiging van overuren in de cruciale sectoren (o.m. de zorgsector) wordt uitgebreid tot het tweede kwartaal van 2021. Het aantal vrijstelbare vrijwillige overuren wordt op 120 uren behouden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 samen.

3. TAX SHELTER COVID-19

Voorts krijgt de Tax Shelter Covid-19 een vervolg. In zijn oorspronkelijke vorm bestond die maatregel uit een belastingvermindering in de personenbelasting voor wie participeerde in het kapitaal van bedrijven die tijdens de eerste golf van de pandemie een aanzienlijke omzetdaling kenden . Die regeling wordt nu heropgevist en toegepast op bedrijven die zwaar te lijden hadden/hebben onder de tweede golf.

4. MAATREGELEN DIE EIND VORIG JAAR AL VERLENGD WAREN TOT 31 MAART 2021, EN NU OPNIEUW VERLENGD WORDEN MET DRIE MAANDEN, TOT 30 JUNI 2021:

– de verlaging tot 15% van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijk werklozen;

– het niet in rekening brengen van de bezoldigingen voor studentenarbeid in de zorg en het onderwijs voor de berekening van de bestaansmiddelen;

– de regeling waarbij er geen bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden op de bezoldigingen voor studentenarbeid in de zorg en het onderwijs wordt uitgebreid naar de bezoldigingen voor prestaties in het tweede kwartaal in die sectoren;

– de btw-verlaging tot 6% voor mondkapjes en handgels;

– de vrijstelling voor notariële volmachten;

– het “individuele uitstel op aanvraag” voor betaling van personenbelasting, vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing en btw, voor ondernemingen die kunnen bewijzen dat ze hinder ondervinden door de pandemie.

5. TAX SHELTER VOOR AUDIOVISUELE WERKEN EN PODIUMWERKEN

de termijn voor de Tax Shelter voor audiovisuele werken en podiumwerken wordt verlengd en het regime wordt versoepeld

6. OPTREKKING GRENS VOOR EEN BELASTINGVRIJE THUISWERKVERGOEDING

van €129,48 tot €144,41 voor de periode van 1 april 2021 tot 30 juni 2021.

Vijf nieuwe maatregelen

1. KWIJTSCHELDING HUUR

De opvallendste maatregel is echter gloednieuw: een belastingvermindering van 30% voor verhuurders die de huur kwijtschelden van huurders die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de coronamaatregelen. De maatregel is geldig voor de huur van de maanden maart, april en mei 2021. Per huurovereenkomst kan maximaal €5 000 per maand in aanmerking komen voor de belastingvermindering, per verhuurder maximaal €45 000.

In de vennootschapsbelasting wordt het voordeel toegekend onder de vorm van een niet terugbetaalbaar belastingkrediet.

2. BTW EN ACCIJNSRECHTEN: LAGERE NALATIGHEIDSINTERESTEN

Voorts wil de regering de tarieven voor nalatigheids- en moratoriuminteresten in de btw en accijnsrechten aligneren op die in de inkomstenbelastingen. Dat wil zeggen dat het tarief drastisch zal dalen van 9,6% tot respectievelijk 4 en 2%. Ook de hoge btw-boete voor te late betaling zal gemilderd worden en dalen van 15% naar 10%.

Zowel de aanpassing van de interestvoeten als de boete geldt enkel voor het tweede kwartaal 2021.

3. VERLAGING MINIMUMDREMPELS TERUGGAVE VAN BTW

Met ingang van 1 januari van dit jaar werd reed beslist dat startende bedrijven elke maand een terugbetaling van hun btw-krediet kunnen vragen.

Voortaan kan men voor kleinere bedragen een teruggave van de btw vragen. De nieuwe drempels zijn: 400 EUR voor periodieke aangiften, 50 EUR voor starters of eindejaaraangiften.

4. AFSCHAFFING DECEMBERVOORSCHOT BTW ÉN BV

Ten slotte wordt het decembervoorschot in de BTW vanaf december 2021 definitief afgeschaft, in december 2020 gebeurde dit al eenmalig. Nieuw is dat dit jaar tegelijk ook het decembervoorschot in de bedrijfsvoorheffing (art. 412, lid 4 en 5, WIB 92) afgeschaft wordt.

5. CIRCULAIRE 2021/C/20 OVER TUSSENKOMSTEN VAN DE WERKGEVER VOOR THUISWERK

De forfaitaire terugbetaling van eigen kosten van de werkgever tot een maximumbedrag van 129,48 euro wordt veralgemeend. De administratie zal dit nu ook aanvaarden buiten de context van de corona pandemie (zie ook tijdelijke verhoging binnen context corona pandemie).

De terbeschikkingstelling of terugbetaling door de werkgever van kantoormeubilair en informaticamateriaal die noodzakelijk zijn om de beroepsactiviteit thuis op een normale wijze uit te voeren, geeft geen aanleiding tot het belasten van een voordeel van alle aard.

FOD Financiën: btw

  1. Afschaffing van de decembervoorschotten
  2. Verlaging van de drempels om een terugave te vragen. Maatregel zal op 1 april in werking treden
  • 50 euro indien om teruggaaf wordt verzocht in de periodieke aangifte die betrekking heeft op het laatste aangiftetijdvak van het kalenderjaar;
  • 400 euro indien om teruggaaf wordt verzocht in de periodieke aangifte met betrekking tot elk van de eerste drie kalenderkwartalen door een kwartaalaangever;
  • 400 euro indien om teruggaaf wordt verzocht in de laatste periodieke maandaangifte van een kalenderkwartaal door een maandaangever;
  • 50 euro indien om teruggaaf wordt verzocht in de periodieke maandaangifte door een maandaangever die over een vergunning beschikt voor maandelijkse teruggaven;
  • 50 euro indien om teruggaaf wordt verzocht in de periodieke maandaangifte die valt binnen de vierentwintig maanden van de datum van aanvang van economische activiteit door de maandaangever-starter.

Opdat de betrokken belastingplichtigen zo spoedig mogelijk en nog voor het eerste kalenderkwartaal van 2021 kunnen genieten van de verlaagde teruggavedrempels, bepaalt artikel 8 van dit koninklijk besluit dat deze wijzigingen op 1 april 2021 in werking zullen treden. Ten gevolge daarvan zullen belastingplichtigen al in hun periodieke aangifte met betrekking tot het eerste kwartaal van 2021 of in de periodieke aangifte met betrekking tot de laatste maand van dat kwartaal, btw-tegoeden kunnen terugvragen die onder de huidige drempel maar boven de nieuwe drempel liggen.